A személyes gondoskodást nyújtó

szociális intézményekben ellátottak jogai

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van:

  • szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére
  • az egyenlő bánásmódra, az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben előírt esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni
  • az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez
  • alkotmányos jogainak érvényesüléséhez
  • személyes adatainak védelmére, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelemhez
  • személyes tárgyait (kivétel veszélyeztető tárgyak) az intézménybe behozni
  • az intézménybe behozott vagyontárgyainak, személyes tárgyainak a megfelelő és biztonságos elhelyezéséhez
  • az intézményen belüli és az intézményen kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára
  • családi kapcsolatok fenntartására, rokonok, látogatók fogadására

  • Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Göncziné Harján Veronika
ellátottjogi képviselő (Békés)
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Mobil: +36 20 4899 602
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Göncziné Harján Veronika
ellátottjogi képviselő (Békés, Vésztő Okány)
Belügyminisztérium
Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Mobil: +36 20 4899 602
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

dr. Daróczy Linda betegjogi képviselő
Telefon: +36-20/489-9563
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A képviselők feladata az egészségügyi, a szociális és a gyermekvédelmi szolgáltatást igénybevevők jogainak védelme, konkrét jogsérelmek meghallgatása, vizsgálata, az ellátottak és a betegek jogtudatosságának segítése.


Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban

a székhelyén és a telephelyein is érdekképviseleti fórum működik

Az érdekképviseleti fórum szervezete:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója köteles meghatározni az ellátotti jogviszonyban állók, és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és tevékenységének szabályait.

Az intézményi jogviszonyban álló és ellátásra jogosult jogainak, érdekeinek érvényesülését, védelmét szolgáló legfőbb szervezet az érdekképviseleti fórum.

Érdekképviseleti fórum tagjai:
Választással, jelen szolgáltatást igénybevevői közül
Választással az igénybevevő hozzátartozói, törvényes képviselői közül
Választással intézményi dolgozó, aki nem lehet az intézmény vezetője
Kijelölés alapján 1 fő a fenntartó képviseletében


Az érdekképviseleti fórum a tagokból és az elnökből áll. Az elnököt a megválasztott fórum tagjai egyszerű többséggel, nyílt szavazással, saját tagjai közül választják meg.

 Az érdekképviseleti fórum feladatai, hatásköre:

Az I/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 43/A. § alapján:
A.) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat.

B.) megtárgyalja az intézményben élők panaszait – kivéve az intézményi jogviszony keletkezésével, megszűnésével, áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat – és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.

C.) tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. A tájékoztatás kérése történhet szóban, és írásban. A jelentősebb kérdésekről szóló tájékoztatót az intézményvezető a lakógyűlésen ismerteti.

D.) intézkedést kezdeményezhet a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervezetek felé. Amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. Az intézmény működési engedélyét kiadó hatóság ellenőrzései alkalmával a jogszabálytól eltérő működési kérdésekben véleményt nyilváníthat, a szakmai ellenőrzést végzők felé jelezheti a gondozási-, ápolási munkával kapcsolatos észrevételeit.

Az 1993. évi III. tv. 109 § (2) bekezdése alapján, amennyiben az ellátott a házirendet többször súlyosan megsérti, úgy a fórum javaslatot tehet az intézmény vezetőjénél az áthelyezésre. A házirendet többször és súlyosan megszegő személyt minden esetben meg kell hallgatni, a magatartására vonatkozó véleményét meg kell kérdezni, lehetőséget kell adni számára érvei felsorolására, hibái kijavítására.

A fórum további feladatai.

► Együttműködik az ellátottjogi képviselővel, üléseire a képviselőt meghívja. Az ellátottakat érintő gondozásai-, ápolási problémákat felé tolmácsolja, segítséget kér ad a problémák megoldásában. Az egyedi ügyekben, ha jogsérelem történt, kikérheti az ellátottjogi képviselő véleményét, több személyt ért jogsérelem esetén, pedig azonnali jelzéssel él.

► Együttműködik az ellátottak jogérvényesítését és jogorvoslatát segíteni hivatott szervezetekkel, e szervezetekhez továbbíthatja az ellátott azon panaszát, kérését, amely nem tartozik a fórum kompetenciájába.

► Segíti és támogatja az ellátottak önszerveződő folyamatait, partnerként segíti az ellátottak önkormányzatainak, és a különböző ellátotti tanácsadó testületeknek a munkáját. Az ellátottak panaszai esetén a probléma megoldásában együttműködik ezekkel a szervezetekkel.

► Rendszeres kapcsolatot tart az ellátottak által létrehozott ellátotti önkormányzattal, amelynek feladatkörét a házirend határozza meg. Egyeztetéseket végez az ellátotti önkormányzat tagjaival a közösen szervezett programokról, a közösségi élet szervezéséről. Együttműködésük módját és rendszerét a házirendben meghatározottak szerint alakítják ki, a napi rendszeres rugalmasan alkalmazkodnak egymás programjaihoz, az ellátottak igényeihez, érdekeihez.

► Az ellátottak érdekében együttműködik az adott ellátotti csoportokat képviselő civil szervezetekkel, illetve azok helyi szervezeteinek képviselőivel.

Panaszjog gyakorlása:
Az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos sérelmek, személyiségi jogsértések, a kapcsolattartás sérelme, az intézmény dolgozóinak titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése, a házirend szabályainak megsértése, az ellátottak törvényben biztosított jogainak megsértése esetén, az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében az ellátott és/vagy törvényes képviselője panasszal élhet:

- az intézmény vezetőjénél
- az intézmény fenntartójánál
- az érdekképviseleti fórumnál
- az ellátottjogi képviselőnél.

Az érdekképviseleti fórum elnöke 15 napon belül köteles írásban a panasztevőjét, valamint az intézményvezetőt, és a fenntartót az előterjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről értesíteni. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a panaszos figyelmét a sérelem orvoslásának esetleges módjaira is. Az érdekképviseleti fórum elnöke szükség esetén a vizsgálati szakaszt legfeljebb további 15 nappal meghosszabbíthatja, azonban erről a tényről a panasztevőt értesíteni kell. A panasztevő, a bepanaszolt, akire a panasz közvetlenül irányul és az érdekképviseleti fórum bármely tagja, szóban vagy írásban elfogultságot jelenthet be az érdekképviseleti fórum elnökénél, az elnök és bármely taggal szemben. Az elfogultság bejelentése nyomós indok alapján történhet, annak elfogadásáról a fórum elnöke dönt (pl. összeférhetetlenség, korábbi konfliktusok a felek között stb.). Ebben az esetben az elnöknek kell gondoskodni arról, hogy az érintett személy az adott ügy kivizsgálásában és a döntéshozatalban ne vegyen részt. Amennyiben az elfogultság az elnököt érinti, az adott vizsgálatot az általa megbízott fórumtag vezeti.

Az érdekképviseleti fórum kezdeményezhet intézkedéseket a fenntartó felé. A fenntartónak a panasz vagy intézkedés kezdeményezéséről szóló írásos dokumentum átvételét követő 10 napon belül meg kell tennie a szükséges intézkedést.

Amennyiben a vizsgálat és a meghallgatás korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen ellátottat érint, a panasz kivizsgálására jogosulnak a törvényes képviselőt értesíteni kell. A vizsgálatban érintett személyt, a törvényes képviselője helyett, meghatalmazással képviselheti az ellátottjogi képviselő is. Az ellátottjogi képviselőt cselekvőképes ellátott is meghatalmazhatja azzal, hogy ügyében eljárjon.

Az intézmény fenntartóját, pontos megnevezését, címét és a további jogorvoslati lehetőségeket az érdekképviseleti fórum szabályzatában fel kell tüntetni.

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A hajnalotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.